ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στο σχολείο μας εφαρμόζουμε μαθητοκεντρική προσέγγιση, υποδεχόμαστε και αξιοποιούμε τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών, εντάσσουμε ουσιαστικά τις νέες τεχνολογίες στο μάθημα, δίνουμε έμφαση στην κριτική και διερευνητική μάθηση. Ακολουθούμε, κυρίως, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, καθώς και ποικιλία παιδαγωγικών στρατηγικών ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας.